Wskaźniki programu

Wskaźniki określone przed lub we wczesnej fazie wdrażania projektu, mające monitorować proces wdrażania programu oraz oceniać jego efektywność. Do wskaźników tych zaliczamy wartości takie jak wskaźniki wkładu, wskaźniki produktu, wskaźniki rezultatu oraz wskaźniki oddziaływania.