Wkład własny

Część nakładów ponoszonych przez beneficjenta na realizację projektu, pochodząca z jego środków własnych/prywatnych i nie podlegająca zwrotowi. Wkład własny określa umowa o dofinansowanie projektu.