W

Wkład własny

Część nakładów ponoszonych przez beneficjenta na realizację projektu, pochodząca z jego środków własnych/prywatnych i nie podlegająca zwrotowi. Wkład własny określa umowa o dofinansowanie projektu.

Wniosek o dofinansowanie projektu

Dokument, który musi złożyć potencjalny beneficjent do instytucji wdrażającej w celu uzyskania środków finansowych na realizację projektu w ramach programu.

Wniosek o płatność

Wniosek, na podstawie którego dokonywana jest płatność zaliczkowa, cząstkowa lub końcowa. Takie wnioski funkcjonują zarówno na poziomie projektu, działań, jak i programu, a same płatności umożliwiają zwrot kosztów faktycznie opłacanych przez Fundusze Europejskie.

Wskaźniki bazowe

Wskaźniki służące do opisania sytuacji społeczno-gospodarczej na obszarze realizacji projektu. Mierzone są przed rozpoczęciem projektu oraz w trakcie jego wdrażania, by oszacować zachodzące zmiany, niewynikające jednak z realizacji inwestycji.

Wskaźniki oddziaływania

Współczynniki odnoszące się do rezultatów danego programu wykraczających poza natychmiastowe efekty dla beneficjentów bezpośrednich. Wyróżniamy oddziaływania szczegółowe, jako efekty bezpośredniego działania pojawiające się po pewnym czasie, a także oddziaływania globalne, obejmujące efekty długofalowe dotyczące szerszej populacji.

Wskaźniki podstawowe

Zestaw wskaźników bazujących na standardach Unii Europejskiej, zalecanych do stosowania beneficjentom środków uruchamianych w ramach Funduszy Europejskich.

Wskaźniki produktu

Wskaźniki mierzące zadania zrealizowane w ramach projektu, będące najczęściej przedmiotem inwestycji. Przykładem może być ilość zakupionych maszyn.

Wskaźniki programu

Wskaźniki określone przed lub we wczesnej fazie wdrażania projektu, mające monitorować proces wdrażania programu oraz oceniać jego efektywność. Do wskaźników tych zaliczamy wartości takie jak wskaźniki wkładu, wskaźniki produktu, wskaźniki rezultatu oraz wskaźniki oddziaływania.

Wskaźniki rezultatu

Wskaźniki, które mierzą bezpośrednie efekty realizowanych zadań. Efekty te powinny pojawić się natychmiast po zrealizowanym zadaniu. Przykładem wskaźnika rezultatu jest liczba osób, które podniosły swoje kwalifikacje w wyniku przeprowadzonych szkoleń.

Wskaźniki wkładu

Wskaźniki odnoszące się do budżetu przydzielonego dla kolejnych poziomów wsparcia. Wskaźniki te są wykorzystywane przy monitorowaniu postępu w odniesieniu do zobowiązań i płatności z funduszy dostępnych dla każdej operacji, działania lub programu w odniesieniu do jego kosztów.

Wskaźniki wpływu

Współczynniki dotyczące długofalowych rezultatów danego projektu.

Wstępne studium wykonalności

Studium przeprowadzone podczas fazy identyfikowania projektu, mające na celu określenie potencjalnych problemów i ocenę rozwiązań alternatywnych. Umożliwia to wybór optymalnego rozwiązania w oparciu o kryterium trwałości projektu.

Wykonawca projektu

Podmiot, któremu beneficjent końcowy zlecił wykonanie zadania.