Umowa partnerstwa

Główny dokument strategiczny na poziomie krajowym, określający zakres i sposób interwencji Funduszy Europejskich w nowym okresie programowania 2014-2020. Odnosi się do następujących kwestii: zakres wsparcia ze środków europejskich w wybranych obszarach tematycznych; liczba i zakres programów operacyjnych; sposób podziału interwencji pomiędzy programy krajowe i regionalne; zarys systemu wdrażania; sposób uzupełniania się interwencji finansowych z polityki spójności wspólnej polityki rolnej oraz wspólnej polityki rybackiej.