U

Umowa o dofinansowanie

Umowa określająca poziom dofinansowania udzielonego na dany projekt oraz zasady i obowiązki związane z jego wykorzystaniem. W jej treści określone są: strony umowy; wysokość i warunki, na jakich zostanie przekazane dofinansowanie; szczegóły dotyczące zasad realizacji i rozliczania projektu; wskazanie obowiązków informacyjno-promocyjnych w projekcie; obowiązki związane z bieżącym monitorowaniem przebiegu projektu; zasady dokonywania kontroli projektu przez uprawnione instytucje; zasady postępowania w sytuacjach, gdy wykonanie umowy stanie się niemożliwe. Do tych ostatnich zaliczyć należy m.in.: reguły dokonywania zmian w projekcie; sytuacje, w których umowa może być wypowiedziana bądź rozwiązana; zagadnienia związane z ochroną danych osobowych; zobowiązanie do ponoszenia wszystkich wydatków w sposób racjonalny i konkurencyjny; wskazanie, że cały projekt musi być realizowany z poszanowaniem przepisów prawa krajowego i unijnego.

Umowa partnerstwa

Główny dokument strategiczny na poziomie krajowym, określający zakres i sposób interwencji Funduszy Europejskich w nowym okresie programowania 2014-2020. Odnosi się do następujących kwestii: zakres wsparcia ze środków europejskich w wybranych obszarach tematycznych; liczba i zakres programów operacyjnych; sposób podziału interwencji pomiędzy programy krajowe i regionalne; zarys systemu wdrażania; sposób uzupełniania się interwencji finansowych z polityki spójności wspólnej polityki rolnej oraz wspólnej polityki rybackiej.