Program Operacyjny Pomoc Techniczna

Program Operacyjny Wsparcie Techniczne (PO WT) stanowi konsekwencję programu realizowanego pod tą samą nazwą w latach 2007-2013. Jego głównym celem jest zapewnienie sprawnego systemu realizacji polityki spójności.

PO WT to przede wszystkim narzędzie wzmacniania administracji. Skupiać się będzie na zapewnieniu niezbędnych zasobów ludzkich oraz warunków zapewniających sprawne działanie instytucji państwowych, usprawnieniu systemu realizacji polityki spójności, rozwoju potencjału beneficjentów oraz efektywnej promocji funduszy europejskich. W związku z założeniami programowymi, beneficjentami mogą zostać wyłącznie instytucje odpowiedzialne za wdrażanie funduszy europejskich, takie jak Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Centrum Projektów Europejskich, Ministerstwo Finansów czy Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.