Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Polska Cyfrowa to specjalny, zaprojektowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji oraz Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju program operacyjny, mający na celu wzmocnienie cyfrowych podstaw rozwoju kraju. W latach 2014-2020 na jego realizację zostanie przeznaczone ponad 10 miliardów złotych.

Program operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 (PO PC) ma pomóc w wykorzystaniu przez Polskę prorozwojowych możliwości technologii cyfrowej, docelowo poprawiając jakość życia. Pełne wykorzystanie potencjału nowoczesnych wymaga nie tylko rozbudowy infrastruktury, ale również wspierania kompetencji cyfrowych Polaków. W ramach PO PC planowana jest realizacja czterech osi priorytetowych. Są to: Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, E-administracja i otwarty rząd, Cyfrowa aktywizacja społeczeństwa oraz Pomoc Techniczna.

W związku z założonymi działaniami, wsparcie Polski Cyfrowej przeznaczone jest  zarówno dla realizatorów projektów jak i użytkowników infrastruktury, która powstała dzięki dofinansowaniu. O dotacje starać się mogą przede wszystkim przedsiębiorstwa telekomunikacyjne, jednostki administracji rządowej, jednostki naukowe, państwowe organizacje kultury czy organizacje pozarządowe. Odbiorcami projektów finansowanych z PO PC są natomiast, w zależności od realizowanej osi, mieszkańcy obszarów dotychczas pozbawionych dostępu do sieci, organizacje pozarządowe w partnerstwie z samorządami oraz, w szerszym kontekście, całe społeczeństwo.