Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 to największy program finansowany z Funduszy Europejskich nie tylko w Polsce, ale i w całej Unii Europejskiej. Główne obszary na które zostaną przekazane środki to: gospodarka niskoemisyjna, ochrona środowiska, przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne oraz ochrona zdrowia i dziedzictwo kulturowe.

Dzięki równowadze pomiędzy działaniami inwestycyjnymi w infrastrukturę oraz wsparciu skierowanemu do wybranych obszarów gospodarki, program będzie skutecznie realizował założenia strategii Europa 2020, z którą powiązany jest jego cel główny - wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej.

Obszary wsparcia i rodzaje projektów możliwych do realizacji w ramach programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020:

 • Zmniejszenie emisyjności gospodarki
 • Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
 • Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego
 • Infrastruktura drogowa dla miast
 • Rozwój transportu kolejowego w Polsce
 • Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach
 • Poprawa bezpieczeństwa energetycznego
 • Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
 • Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia

Ze środków Programu Infrastruktura i Środowisko finansowane są projekty infrastrukturalne, o znaczeniu krajowym lub międzynarodowym. W zależności od specyfiki danego rodzaju wsparcia, określany jest typ podmiotów, które mogą z niego korzystać. Możemy wyróżnić następujące grupy podmiotów uprawnionych do ubiegania się o wsparcie:

 • Jednostki samorządu terytorialnego
 • Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne
 • Administracja publiczna
 • Służby publiczne inne niż administracja
 • Instytucje ochrony zdrowia
 • Instytucje kultury, nauki i edukacji
 • Duże przedsiębiorstwa
 • Małe i średnie przedsiębiorstwa
 • Organizacje społeczne i związki wyznaniowe

Ograniczenia mogą dotyczyć kompetencji i doświadczenia bądź też obszaru prowadzonej działalności.