Pozyskiwanie dotacji UE

Gwarantujemy wykorzystanie wszystkich możliwości pozyskania dotacji dla małych i średnich przedsiębiorstw. Dbamy o detale, a sporządzana przez nas dokumentacja każdorazowo spełnia wszystkie warunki określone w projekcie.

Kompleksowo prowadzimy proces pozyskania dotacji unijnych

Identyfikacja potrzeb

Pozyskiwanie dotacji dla małych i średnich przedsiębiorstw rozpoczyna się od identyfikacji potrzeb Klienta i zbudowania koncepcji projektu. Znając stan faktyczny oraz potrzeby rozwojowe i plany inwestycyjne przedsiębiorstwa, wskazujemy właściwy program unijny i konkurs, w ramach którego warto aplikować o środki UE. Uwzględniamy przy tym możliwość pozyskania alternatywnych źródeł finansowania, które zabezpieczą płynność projektu.

Konsorcjanci i partnerzy

Zapewniamy pozyskanie konsorcjantów do projektu, jeśli realizacja tego wymaga. Dotyczy to najczęściej projektów, w których występują podwykonawcy w postaci uczelni wyższych lub jednostek badawczo-rozwojowych (B+R). Współpracujemy z renomowanymi jednostkami naukowymi i badawczymi, możemy je pozyskać do projektów naszych Klientów.

Przygotowanie dokumentów

Odpowiadamy za dokumentację związaną z pozyskiwaniem dotacji unijnych. Sporządzamy komplet dokumentów wymaganych do pozyskania dotacji – wniosek, biznesplan, analizy opłacalności inwestycji, studium wykonalności oraz szereg załączników w postaci ofert, kosztorysów i innych. Kiedy aplikacja jest założona, pozostajemy w kontakcie z instytucją oceniającą wnioski.

Ocena formalna wniosku

To pierwsza z dwóch ocen dokonywanych przez jednostkę oceniającą projekty. Jej celem jest sprawdzenie, czy złożony wniosek spełnia wymogi formalne do ubiegania się o dotację, czy jest kompletny i czy został poprawnie sporządzony. Negatywna ocena oznacza odrzucenie wniosku i zamyka drogę do pozyskania dotacji unijnych.

Ocena merytoryczna wniosku

Pozytywna ocena formalna kieruje wniosek do oceny merytorycznej, której celem jest ustalenie potencjału projektu. Oceniany i punktowany jest m.in. poziom innowacyjności, model biznesowy, realność projektu, budżet. Na tym etapie instytucja oceniająca może mieć pytania do wnioskodawcy i prosić o dostarczenie dodatkowych dokumentów.

Otrzymanie pozytywnych ocen nie oznacza jednak dla małego lub średniego przedsiębiorstwa przyznania dotacji. Jeśli zainteresowanie danym konkursem było duże i pozytywnie oceniono tyle projektów, że łączny poziom dofinansowania jest wyższy niż pula środków przewidzianych na dany konkurs, zostaną zastosowane kluczowe kryteria wyboru. Wówczas o pozyskaniu dotacji unijnej decyduje najwyższa liczba punktów.

Podpisanie umowy

Dopiero podpisanie umowy daje gwarancję przyznanej dotacji i umożliwia bezpieczne rozpoczęcie realizacji projektu. Do umowy należy sporządzić i zebrać szereg dokumentów, m.in. formularz pomocy de minimis, oświadczenie MSP, zaświadczenia o niezaleganiu z ZUS i US. Dla naszych Klientów przygotowujemy niezbędne dokumenty i koordynujemy proces ich pozyskiwania od instytucji zewnętrznych.

Rozliczamy projekty będące w trakcie realizacji

Wnioski o płatność

Pozyskane środki z dotacji unijnych wypłacane są najczęściej jako refundacja poniesionych kosztów, rzadziej, jako płatności zaliczkowe. W trakcie realizacji projektu przygotowujemy i składamy kolejne wnioski o płatność, do których należy załączyć dokumentację potwierdzającą poniesione wydatki m.in. faktury, potwierdzenia przelewów i inne dokumenty związane z realizacją inwestycji. Czuwamy nad prawidłowym przebiegiem projektu i formalnościami.

Płatność końcowa

Kiedy projekt dobiega końca, sporządzamy wniosek o płatność końcową. Wcześniej przygotowujemy podsumowanie projektu, sprawdzamy kompletność zrealizowanych dokumentów oraz  przeprowadzamy wewnętrzną kontrolę w projekcie. Dzięki temu przygotowujemy projekt do pozytywnego rozliczenia przez instytucję przyznającą dotacje dla małych i średnich przedsiębiorstw.