Pomoc publiczna

Wszelka pomoc przyznawana przedsiębiorcom ze środków publicznych. Ze względu na politykę ochrony konkurencyjności na wspólnym rynku europejskim pomoc publiczna może zostać przekazywana na ściśle określonych zasadach. Pomoc publiczna to pomoc, dla której spełnione są jednocześnie następujące przesłanki: wsparcie jest przyznawane przez Państwo lub pochodzi ze środków państwowych; udzielane jest na warunkach korzystniejszych niż oferowane na rynku; ma charakter selektywny (dyskryminuje część potencjalnych zainteresowanych); zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji oraz wpływa na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej.