P

Prtnerstwo

Włączenie w proces decyzyjny i wykonawczy odpowiednich szczebli władz wspólnotowych i krajowych, a także odpowiednich instytucji i środowisk regionalnych oraz lokalnych, które najlepiej znają potrzeby i możliwości swego regionu. Jest to jedna z zasad wdrażania Funduszy Europejskich.

Płatność

Określona wielkość środków w ramach pomocy finansowej, wypłacana przez Komisję Europejską do instytucji płatniczej na podstawie wniosku o płatność.

Płatność okresowa

Płatność dokonywana w trakcie realizacji programu lub projektu stanowiąca określoną część środków (transzę) w ramach pomocy finansowej. Dokonuje jej  Komisja Europejska w celu zwrotu kosztów faktycznie opłacanych przez Fundusze i poświadczonych przez instytucję płatniczą.

Płatność salda końcowego

Płatność realizowana po zakończeniu programu lub projektu stanowiąca ostatnią część środków (transzę) w ramach pomocy finansowej i umożliwiająca uregulowanie zobowiązań finansowych ze strony Komisji Europejskiej.

Początek okresu kwalifikowalności

Moment rozpoczęcia dopuszczalności wydatkowania środków w danym programie lub projekcie do współfinansowania z funduszy unijnych.

Pomoc de minimis

Dofinansowanie udzielane w wysokości do 200 tys. euro (dla podmiotów działających w sektorze transportu drogowego – do 100 tys. euro) dla jednego podmiotu w ciągu trzech lat poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie. Ze względu na niewielką wartość, taka pomoc nie zakłóca konkurencji.

Pomoc publiczna

Wszelka pomoc przyznawana przedsiębiorcom ze środków publicznych. Ze względu na politykę ochrony konkurencyjności na wspólnym rynku europejskim pomoc publiczna może zostać przekazywana na ściśle określonych zasadach. Pomoc publiczna to pomoc, dla której spełnione są jednocześnie następujące przesłanki: wsparcie jest przyznawane przez Państwo lub pochodzi ze środków państwowych; udzielane jest na warunkach korzystniejszych niż oferowane na rynku; ma charakter selektywny (dyskryminuje część potencjalnych zainteresowanych); zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji oraz wpływa na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej.

Pomoc zwrotna

Forma udzielonego w ramach pomocy finansowego wkładu Wspólnoty we wdrażanie programów lub projektów. Dotyczy głównie działań nastawionych na wsparcie przedsiębiorczości, w tym sektora małych i średnich przedsiębiorstw, i ma na celu pobudzenie inwestycji sektora prywatnego.

Prace rozwojowe

Prace wykorzystujące dotychczasową wiedzę, prowadzone w celu wytworzenia nowych lub udoskonalenia istniejących materiałów, wyrobów, urządzeń, usług, procesów, systemów lub metod.

Produkt

W rozumieniu polityki spójności Unii Europejskiej wynik realizacji projektu.