Koszty ogółem

Całkowity koszt przewidzianych działań lub operacji, uwzględniający koszty kwalifikowalne oraz pozostałe, nie spełniające kryteriów kwalifikowalności.