Komisja Oceny Projektów

Powoływana przez beneficjenta końcowego Komisja, mająca na celu ocenę merytoryczną wniosku o finansowanie projektu. Ocena Komisji ta stanowi bazę do stworzenia listy rankingowej projektów oraz rekomendacji do akceptacji dyrektorowi instytucji beneficjenta końcowego. Członkami Komisji są przedstawiciele instytucji beneficjenta końcowego, w jej skład mogą wchodzić również niezależni eksperci.