K

Komisja Oceny Projektów

Powoływana przez beneficjenta końcowego Komisja, mająca na celu ocenę merytoryczną wniosku o finansowanie projektu. Ocena Komisji ta stanowi bazę do stworzenia listy rankingowej projektów oraz rekomendacji do akceptacji dyrektorowi instytucji beneficjenta końcowego. Członkami Komisji są przedstawiciele instytucji beneficjenta końcowego, w jej skład mogą wchodzić również niezależni eksperci.

Koszty kwalifikowalne

Wydatki uzasadnione merytorycznie, spełniające wyznaczone kryteria zasadności wyznaczone przez instytucję zarządzającą. Zasady kwalifikowalności kosztów określa się w załącznikach do uszczegółowień programów. O kwalifikowalności kosztów decydują przepisy unijne i dodatkowe przepisy ustanowione przez instytucję zarządzającą.

Koszty ogółem

Całkowity koszt przewidzianych działań lub operacji, uwzględniający koszty kwalifikowalne oraz pozostałe, nie spełniające kryteriów kwalifikowalności.

Kryteria wyboru projektów

Zespół wymogów formalnych i merytorycznych, których dopełnienie decyduje o dofinansowaniu projektu z publicznych środków wspólnotowych. W przypadku Funduszy Europejskich kryteria wyboru projektów formułowane są przez instytucję zarządzającą, a następnie aprobowane przez Komitet Monitorujący.

Kwalifikowalność projektów

Określenie, czy projekt może zostać zatwierdzony do współfinansowania ze środków Funduszy Europejskich na podstawie zgodności z wymogami danego funduszu i z politykami wspólnotowymi oraz spójności z zatwierdzonym programem.

Kwalifikowalność wydatków

Wydatek jest kwalifikowalny, jeżeli został poniesiony w ramach zatwierdzonego projektu realizowanego z udziałem Funduszy Europejskich. O kwalifikowalności wydatków decydują kolejno przepisy unijne, przepisy zawarte w uszczegółowieniach programów oraz ewentualnie inne przepisy stanowione przez instytucję zarządzającą.

Kwantyfikacja

Ukazanie w formie liczbowej efektów realizacji programów finansowanych z Funduszy Europejskich na poziomie produktu, rezultatu oraz oddziaływania.