Jednostka monitorująco-kontrolna

Jednostka sprawująca kontrolę i monitoring nad procesem wdrażania Funduszy Europejskich. Do zakresu jej zadań należy: monitorowanie i  kontrola kwalifikowalności wydatków w ramach poszczególnych Funduszy Europejskich; gromadzenie danych i monitorowanie wydatków w ramach  poszczególnych Funduszy Europejskich; kontrola przestrzegania ustanowionych zasad i systemów korzystania z Funduszy Europejskich.