Instytucja wdrażająca

Podmiot publiczny lub prywatny odpowiedzialny za realizację części lub całości programu na podstawie porozumienia z Instytucją Pośredniczącą, która deleguje mu część swoich zadań i odpowiedzialności. W zależności od programu, to zazwyczaj instytucja wdrażająca jest odpowiedzialna za nabór i ocenę wniosków o dofinansowanie.