Instytucja pośrednicząca

Instytucja, której w porozumieniu z instytucją zarządzającą została powierzona część funkcji związanych z zarządzaniem, kontrolą i monitorowaniem programu, odnoszących się do priorytetu operacyjnego, działania albo projektu.