I

Innowacyjność

Zdolność osób, przedsiębiorstw i instytucji do tworzenia oraz wdrażania innowacji. Faktyczna umiejętność wprowadzania nowych i zmodernizowanych wyrobów lub usług oraz nowych lub zmienionych procesów technologicznych i organizacyjno-technicznych.

Instytucja płatnicza

Instytucja lub organ odpowiedzialny za przygotowanie i złożenie wniosku o płatności do Komisji Europejskiej.

Instytucja pośrednicząca

Instytucja, której w porozumieniu z instytucją zarządzającą została powierzona część funkcji związanych z zarządzaniem, kontrolą i monitorowaniem programu, odnoszących się do priorytetu operacyjnego, działania albo projektu.

Instytucja wdrażająca

Podmiot publiczny lub prywatny odpowiedzialny za realizację części lub całości programu na podstawie porozumienia z Instytucją Pośredniczącą, która deleguje mu część swoich zadań i odpowiedzialności. W zależności od programu, to zazwyczaj instytucja wdrażająca jest odpowiedzialna za nabór i ocenę wniosków o dofinansowanie.

Instytucja zarządzająca

Minister lub właściwy organ administracji publicznej, który odpowiada za przygotowanie i nadzorowanie realizacji danego programu. W przypadku programów krajowych funkcję Instytucji Zarządzającej pełni Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, a w programach regionalnych Zarządy Województw.

Inteligentne specjalizacje

Dziedzina gospodarcza lub naukowa stanowiąca nową, rozwojową specjalizację gospodarczą, opartą na wykorzystaniu unikalnych zasobów naturalnych regionów, agregacji różnych branż, zastosowaniu innowacji technologicznych. Celem inteligentnych specjalizacji jest powstanie nowych rynków aktywności gospodarczej, modernizacja oraz podniesienie konkurencyjności państw i regionów w oparciu o indywidualny potencjał i unikalne możliwości rozwojowe.
Krajowe Inteligentne Specjalizacje są określane w Programie Rozwoju Przedsiębiorstw, a  Regionalne Inteligentne Specjalizacje - w Regionalnych Strategiach Innowacji.