Horizon 2014-2020

Horizon 2014-2020 to jak do tej pory największy w historii program Unii Europejskiej, realizowany w zakresie badań naukowych i innowacji. W ciągu 7 lat (2014-2020) na jego realizację zostanie przeznaczonych niemal 80 miliardów euro.

Program Horizon 2020 jest naturalną kontynuacją działań podejmowanych przez Unię Europejską w latach 2007-2013. W ramach priorytetów operacyjnych, Horizon 2020 skupia się na umocnieniu bazy naukowej państw członkowskich, osiągnięciu wiodącej pozycji w przemyśle oraz podejmowaniu wyzwań społecznych. Stawia przede wszystkim na podwyższenie standardu życia we wszystkich krajach członkowskich poprzez rozwój innowacyjności w sektorze publicznym i społecznym.

Nowy program szczególną opieką otacza sektor małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), które stały się jego kluczowym beneficjentem. Oferuje on liczne możliwości wsparcia dla rozwojowych projektów innowacyjno-badawczych (B+R+I), realizowanych w ramach każdego z trzech filarów operacyjnych. Oprócz nowych instrumentów finansowania, MŚP zyskują również szerszy dostęp do infrastruktury badawczej oraz programów współpracy międzynarodowej.

Ciekawym instrumentem finansowym Horizon 2020 jest „InnovFin – Fundusze Unijne dla innowatorów”, projekt uruchomiony przez Komisję Europejską i Grupę Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Ma on ułatwić innowacyjnym przedsiębiorstwom dostęp do finansowania przy pomocy uprzywilejowanych pożyczek i gwarancji. Z kolei „Equity Facility for R&I” (instrument kapitałowy dla badań i innowacji) zakłada wsparcie kapitałem wysokiego ryzyka (np. kapitałem typu venture) przedsiębiorstw działających w obszarze badań i innowacji.

Perspektywa na lata 2014-2020 będzie wdrażana w Polsce poprzez 6 krajowych programów operacyjnych zarządzanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz 16 programów regionalnych zarządzanych przez Urzędy Marszałkowskie.

Programy krajowe, w ramach których dysponowane będą środki unijne w latach 2014-2020 to:

  • Program Infrastruktura i Środowisko
  • Program Inteligentny Rozwój
  • Program Wiedza Edukacja Rozwój
  • Program Polska Cyfrowa
  • Program Polska Wschodnia
  • Program Pomoc Techniczna