Europa 2020

Strategia wspierająca inteligentny i zrównoważony rozwój na gruncie społecznym. To długofalowy program rozwoju społecznego i gospodarczego na lata 2010-2020, którego filarami są rozwój innowacyjny, rozwój zrównoważony i rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu.