E

EFI – Europejski Fundusz Inwestycyjny

Europejski Fundusz Inwestycyjny, powołany w 1994 r. na rzecz wspierania małych i średnich przedsiębiorstw. Wraz ze swoim największym udziałowcem, Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, tworzy Grupę EBI. Fundusz gwarantuje środki finansowe podwyższonego ryzyka dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw nowych i ukierunkowanych na nowe technologie. Udziela również gwarancji kredytowych instytucjom finansowym na pożyczki przyznawane dla MŚP.

Europa 2020

Strategia wspierająca inteligentny i zrównoważony rozwój na gruncie społecznym. To długofalowy program rozwoju społecznego i gospodarczego na lata 2010-2020, którego filarami są rozwój innowacyjny, rozwój zrównoważony i rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu.

Ewaluacja

Forma oceny/oszacowania poziomu jakościowej realizacji programu, czyli jego rzeczywistych wyników, w porównaniu do oczekiwanych efektów. W przeciwieństwie do monitoringu czy kontroli, ewaluacja ukierunkowana jest na ocenę efektów długoterminowych. Jej cel stanowi stałe ulepszenie efektywności i skuteczności programów realizowanych przez władze publiczne, a także osiągnięcie pozytywnych rezultatów społecznych i gospodarczych związanych z realizowanym projektem. Ewaluacja realizowana jest jako: ewaluacja wstępna, ewaluacja w połowie okresu realizacji i ewaluacja końcowa.