Beneficjent

Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która realizuje projekty finansowane z budżetu państwa lub ze źródeł zagranicznych na podstawie umowy o dofinansowanie projektu. W kontekście dotacji unijnych, beneficjentem określa się podmiot uzyskujący pomoc.