B

B+R

Badania (B) + Rozwój (R) – prace badawczo-rozwojowe, których celem jest zwiększenie zasobu wiedzy i znalezienie nowych zastosowań dla niej. W przedsiębiorstwach prace badawczo-rozwoje prowadzą do opracowania innowacyjnych rozwiązań dla produktów, usług lub zachodzących procesów.

Beneficjent

Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która realizuje projekty finansowane z budżetu państwa lub ze źródeł zagranicznych na podstawie umowy o dofinansowanie projektu. W kontekście dotacji unijnych, beneficjentem określa się podmiot uzyskujący pomoc.

Beneficjent końcowy

Firma publiczna i prywatna bądź instytucja, która jest odpowiedzialna za zlecanie operacji. W przypadku programów pomocy beneficjentami końcowymi są instytucje, które tą pomoc przyznają. Występują dwa rodzaje beneficjentów końcowych – instytucje wdrażające i ostateczni odbiorcy pomocy.

Beneficjent pomocy

Podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania, który otrzymał pomoc publiczną.