Audyt

Całość czynności pozwalających na dokonanie indywidualnej i niezależnej oceny funkcjonowania instytucji, jej gospodarności, legalności, celowości i rzetelności. Audyt wykonują odrębne komórki, podporządkowane bezpośrednio kierownikowi instytucji (audyt wewnętrzny) lub podmioty zewnętrzne (audyt zewnętrzny).