Analiza SWOT

Metoda analizy, która pozwala określić obecną i przyszłą sytuację przedsiębiorstwa, instytucji lub projektu. Umożliwia identyfikację słabych i mocnych stron firmy oraz zbadanie szans i zagrożeń, które firma musi wziąć pod uwagę w planowaniu strategicznym. Zwrot SWOT pochodzi z języka angielskiego od pierwszych liter wyrazów: Strenght (silne strony), Weeakness (słabe strony), Opportunities (szanse, okazje) i Threats (zagrożenia).