A

Audyt

Całość czynności pozwalających na dokonanie indywidualnej i niezależnej oceny funkcjonowania instytucji, jej gospodarności, legalności, celowości i rzetelności. Audyt wykonują odrębne komórki, podporządkowane bezpośrednio kierownikowi instytucji (audyt wewnętrzny) lub podmioty zewnętrzne (audyt zewnętrzny).

Analiza SWOT

Metoda analizy, która pozwala określić obecną i przyszłą sytuację przedsiębiorstwa, instytucji lub projektu. Umożliwia identyfikację słabych i mocnych stron firmy oraz zbadanie szans i zagrożeń, które firma musi wziąć pod uwagę w planowaniu strategicznym. Zwrot SWOT pochodzi z języka angielskiego od pierwszych liter wyrazów: Strenght (silne strony), Weeakness (słabe strony), Opportunities (szanse, okazje) i Threats (zagrożenia).